Kategórie

1. Úvod

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti spoločnosti DOMOSS TECHNIKA,a.s. a jej zákazníkov v oblasti reklamácie tovaru. Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,zákon č.513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,zákon č.250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov.


2. Záručná doba

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba výrobkov je štandardne 24 mesiacov(podľa § 620 Obč. zák.), pokiaľ nie je stanovené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa § 621 Obč. zák.). Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená na záručnom liste zakúpeného tovaru.

áručná doba je 12 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§429 a nasl.). U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich obmedzená.

3. Záručný list

- Spolu s tovarom Vám bude doručený aj nevyplnený záručný list (ak nie je priložený, slúži ako záručný list faktúra, ktorá vám bude zaslaná na e-mail po doručení tovaru).

- Záručný list vám radi potvrdíme v našich predajniach, a to po predložení daňového dokladu alebo jeho kópie.

- Záručný list môžete samozrejme tiež poslať poštou - spolu s číslom svojej objednávky a kópiou faktúry - na adresu:

DOMOSS Technika, a. s.
Bratislavská 11/A
921 01  Piešťany

- Potvrdený záručný list zašleme späť na vašu adresu, ktorú ste uviedli v objednávke (ak neuvediete inú).

- Záručné listy nepotvrdzujeme rovno, pretože tovar nevybaľujeme a fyzicky nekontrolujeme.

- Túto možnosť má vždy zákazník, ktorý si tovar zakúpil. Preto vám dávame priestor tovar najskôr starostlivo skontrolovať a vyskúšať. preprocess


3. Uplatnenie reklamácie

V prípade ,že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada,pre ktorú nemôže užívateľ používať zakúpený tovar a túto vadu nemožno odstrániť,má nárok na jeho bezplatnú opravu,v prípade neodstrániteľnej vady ma kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.


4. Všeobecné reklamačné podmienky

Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:


preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním užívateľa
v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do prístroja ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru
ak vada vznikla bežným opotrebením pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
pri živelných katastrofách

Reklamácia je uznaná ak:

- sa vada vyskytla v záručnej dobe.
- kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu
- je výrobok vadný

Pri uplatňovaní reklamácie u autorizovaného servisu je potrebné splniť nasledovné body:

Pri reklamácií zákazníkom je potrebné predložiť:doklad o kúpe
riadne vyplnený a potvrdený záručný list ak to vyžaduje povaha výrobku
reklamovaný tovar kompletný (odporúčame vrátane obalov, aby nedošlo k poškodeniu Vami reklamovaného tovaru)
presné opísanie vady tovaru a ako došlo k vade
meno,adresu zákazníka, príp. telefonický kontakt
Pri reklamácií zákazníkom resp.obchodnom partnerovi je potrebné predložiť:identifikačné údaje kupujúceho
číslo dodacieho listu, príp. faktúry
presné opísanie vady tovaru a ako došlo k vade
reklamovaný tovar kompletný (odporúčame vrátane obalov, aby nedošlo k poškodeniu Vami reklamovaného tovaru),čistý podľa hygienických predpisov a všeobecných hygienických zásad
DOMOSS TECHNIKA, a.s. nezodpovedá za prípadné straty údajov počas servisného obdobia tovaru.

5. Povinnosti kupujúceho pri nákupe cez internet

Kupujúci je povinný po doručení objednaného tovaru, tovar si rozbaliť, skontrolovať stav produktu a funkčnosť. V prípade ak zákazník zistí navonok poškodený obal, ma právo si tovar rozbaliť (za prítomnosti dovozcu) a v prípade poškodenia, neprevziať tovar (platí pri dovoze spoločnosťou TOPTRANS).


Vady predajnej veci

Mechanické poškodenia:

Rozbalením výrobku v predajni je potrebné, aby si zákazník dôkladne skontrolovať možné mechanické poškodenia-škrabance, pretlačenia.. atď. Po zistení mechanického poškodenia je potrebné čo najskôr reklamáciu nahlásiť od uvedeného stavu. Reklamovaný tovar odporúčame priniesť v pôvodnom nepoškodenom obale, predávajúci môže poskytnúť zákazníkovi primeranú zľavu z ceny výrobku alebo po posúdení so servisným technikom zabezpečiť výmenu poškodenej časti výrobku príp. predávajúci poškodený tovar prevezme a vymení za nový kus v čo najkratšom možnom termíne.


Poruchy funkčnosti:

Pri poruchách funkčnosti je zákazník povinný výrobok ďalej nepoužívať a čo najskôr nahlásiť poruchu predávajúcemu alebo autorizovanému servisu. Servisný technik na základe obhliadky výrobku vystaví vyjadrenie k závade,na ktorom je opísaná vada výrobku-tzn. či je alebo nie je opraviteľná.

Ak ide o odstrániteľnú vadu,ktorú možno odstrániť,kupujúci má právo,aby bola bezplatne,včas a riadne odstránená .Ak vec nebola ešte použitá,môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci,alebo ak sa vada týka len súčasti veci,výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
Ak ide o vadu ,ktorú nemožno odstrániť,a ktorá bráni tomu,aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí-odstúpenie od zmluvy(podľa §623 občianskeho zákonníka)Právo voľby ma kupujúci.
Ak sa na výrobku vyskytla tá istá vada po oprave,tzn.:aspoň dve predchádzajúce opravy tej istej vady
väčší počet vád súčasne (súčasne najmenej tri odstrániteľné vady,pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní) má zákazník počas záručnej doby právo na výmenu alebo vrátenie peňazí.


6. Reklamačné podmienky pri PC

Pri kúpe počítača DOMOSS TECHNIKA a.s. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar a hardware zakúpený a prevzatý kupujúcim (podľa § 620 Obč. zák.) a počas záručnej doby, ktorá je uvedená v záručnom liste, priloženom k predávanému tovaru. Nezodpovedáme za:

vady spôsobené nainštalovaným licenčne nelegálneho softwaru,v tomto príp. oprava nemôže byť uznaná ako záručná
prípadnú stratu dát a údajov počas opravy v autorizovanom servisnom stredisku.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy-vrátenie tovaru


do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby bez udania dôvodu(v zmysle ustanovenia §12 zákona 108/2000Z.z. o ochrane spotrebiteľa)

dodaný tovar pri dodaní mal poškodený obal
neúplnosti dodaného tovaru

V prípade odstúpenia od Zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.


Od kúpnej zmluvy nemožno odstúpiť v prípade ak sa jedná o:

predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj spotrebného materiálu, ktorý je balený v ochrannej fólii ako napr. všetky typy primárnych baterií a akumulátorov
predaj počítačových programov a hier, ktoré spotrebiteľ rozbalil

8. V prípade reklamácie alebo odstúpenia treba kontaktovať na adresu:

DOMOSS TECHNIKA a.s.
Bratislavská 11/a
Piešťany

tel.:033/77 44 800 kl.179
fax:033/77 24 240
e-mail: info@domoss.sk preprocess