Spracovanie osobných údajov

(1) Predávajúci je oprávnený spracovať osobné údaje spotrebiteľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa je vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch so spotrebiteľom a je nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy .

Ide o údaje nevyhnutné pre :

-       vystavenie potrebných dokladov v súlade s platnými predpismi , pri kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru

-       vedenia účtovníctva , auditu , vybavovania sťažností a reklamácií

(2) Rozsah spracúvaných údajov je v minimálnom rozsahu nevyhnutnom na naplnenie našich zmluvných záväzkov tak , aby boli súčasne splnené všetky zákonné povinnosti a súčasne predávajúci chránil oprávnené záujmy spotrebiteľa .

Rozsah spracúvaných údajov je : krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ostatné údaje súvisiace s objednávkou , resp. platbou za dodávku tovarov a služieb a v prípade žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru aj iné údaje potrebné k poskytnutiu spotrebiteľského úveru .

Poskytnutie osobných údajov spotrebiteľom podľa bodu 3 a 5b tohto článku je dobrovoľné a na účely uvedené v týchto bodoch .

Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, respektíve v prípadoch, v rozsahu a za podmienok podľa týchto obchodných podmienok.


(3) Spotrebiteľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spotrebiteľa. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.


(4) V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronickou poštou na adrese: info@domoss.sk.


(5) Predávajúci oznamuje týmto spotrebiteľovi, že v súlade s platnou legislatívou a to najmä nariadenia EU 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa budú  poskytnuté  osobné údaje spotrebiteľa tretím stranám , ktoré sa budú podieľať na realizácii zmluvného vzťahu . Dopravu si volí spotrebiteľ.

Predávajúci poskytuje spotrebiteľom dopravné služby prostredníctvom spoločností   : TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, DirectParcelDistribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 324 428, Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 624 942.

(5b) Ak spotrebiteľ v procese objednávania začiarkne súhlasné pole "Chcem vyjadriť svoj názor na nákup o 10 dní v emailovom dotazníku", spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho (v rozsahu emailová adresa, obsah objednávky) nezávislým hodnotiacim spoločnostiam: portál Heureka.sk (Allegro Group CZ, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24725382), portál Najnakup.sk (MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894), portál Pricemania.sk (Pricemania s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, IČO: 43860559). Predávajúci následne poskytne hodnotiacim spoločnostiam emailovú adresu spotrebiteľa a obsah jeho objednávky.

 

(6 ) Marketingovú komunikáciu so zákazníkmi , ktorí už v spoločnosti Domoss Technika a.s. urobili nákup a ktorých kontaktnú emailovú adresu predávajúci získal v súvislosti s predajom podobných (resp. identických) tovarov a služieb uskutočňuje spoločnosť na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods.1 písm. f ) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách.

Zákazník sa môže kedykoľvek v každom marketingovo zameranom emaily odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“. Zákazník má právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania . Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje zákazník len na dobu trvania danej aktivity zo strany predávajúceho , resp. do termínu spracovania odhlášky zákazníka z odberu daných marketingových aktivít predávajúceho .

 

(7 )Pokiaľ predávajúci využijete marketingové aktivity, ako sú sledovanie a vyhodnocovanie on-line či off-line aktivít svojich zákazníkov na webových stránkach, spájanie týchto údajov o nich z rôznych zdrojov (napr. zo sociálnych sietí) na lepšie cielenie reklamy a na zasielanie personalizovaných e-mailov je potrebný súhlas dotknutej osoby . V prípade , že zákazník udelil predávajúcemu súhlas na realizáciu uvedených aktivít tak môže zákazník kedykoľvek súhlas odvolať .


(8) Spotrebiteľ môže požiadať o výpis evidovaných osobných údajov, zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese info@domoss.sk. V prípadoch, v ktorých predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (napr. faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
(9) Spotrebiteľ má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať :

 

  • prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia osobných údajov, aká je doba spracúvania.
  • opravu, pokiaľ sú jeho osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili
  • výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
  • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov , bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
  • obmedzenie rozsahu spracovania iba na najnutnejšie zákonné dôvody
  • resp. namietať pokiaľ zistí , že spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.  
  • prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Práva si môže spotrebiteľ môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo 033 / 77 44 804       alebo  e-mailom info@domoss.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.  

KONTAKT INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 033 / 77 44 804, písomne na adrese Domoss Technika a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany, alebo e-mailom info@domoss.sk

 

 

(8) Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracuje predávajúci so spoločnosťami Cofidis a.s., Home Credit Slovakia, a.s. a sme oprávnení poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí klientov o poskytnutie spotrebiteľských úverov.


(9) Predávajúci využíva funkciu "Remarketing" od spoločnosti Google, ktorá zaznamenáva pohyb zákazníka vrámci stránky www.domoss.sk a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy našej spoločnosti relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívených stránkach na www.domoss.sk. Informácie o pohybe zákazníka na stránke sa ukladajú v jeho internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine). Predvoľby zobrazovaných reklám môžete zmeniť na stránkach spoločnosti Google.

Domoss Technika a.s.
V Piešťanoch dňa 25.05.2018