Všeobecné podmienky maloobchodného DOMOSS klubu DK

1.1 DOMOSS klub / DK /

Vernostný program DOMOSS klub (ďalej len „DK“) je marketingový produkt spoločnosti DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany, IČO 36228389, zapísanej v OR OS Trnava, Oddiel: Sa – vložka č.10073/T (ďalej len „DOMOSS“) .

Domoss klub DK je zriadený za účelom poskytovať maloobchodným zákazníkom spoločnosti ktorí opakovane nakupujú v maloobchodných predajniach Domoss výhody a informácie , ktoré im zabezpečia zvýhodnenie oproti ostatným zákazníkom .

Členstvo v DK zabezpečuje pre ich členov výhody , poskytovanie aktuálnych informácií o produktoch , službách a marketingových a iných akciách spoločnosti Domoss Technika a.s. , resp. jej dodávateľov tovarov a služieb .

Členstvo v DK zabezpečuje pre ich členov výhody v ostatných predajniach siete elektropredajní Euronics SK

1.2. Členstvo v DK

a) Členstvo v DK vzniká na základe prijatia registračného formulára od zákazníka a zaevidovaním údajov zákazníka do informačného systému spoločnosti DOMOSS. Za riadne vyplnený registračný formulár sa považuje listina, v ktorej sú pravdivo uvedené požadované údaje. Prevzatím členskej karty sa zákazník stáva členom klubu a nadobúda oprávnenie využívať výhody členstva v DK. Stať sa členom DK môže ktorákoľvek osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktorá dovŕšila 18.rok veku a súhlasí s podmienkami uvedenými vo Všeobecných obchodných podmienkach DK. Členom DK sa nemôže stať osoba, ktorá už zneužila systém a výhody DK.

b) Na základe vyplneného registračného formulára vystaví pracovník spoločnosti DOMOSS zákazníkovi členskú kartu DK. Členská karta DK môže byť použitá len v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami DK. Držiteľ členskej karty DK môže vyžívať výhody DK iba pri kúpe tovaru , alebo služieb v maloobchodných predajniach spoločnosti Domoss Technika a.s. . Podmienkou pre využitie výhod DK je predloženie platnej členskej karty DK. Každý člen DK by mal vo vlastnom záujme bezodkladne informovať spoločnosť DOMOSS (písomne alebo telefonicky) o zmene základných informácií poskytnutých v registračnom formulári (zmena mena, bydliska, kontaktného telefónneho čísla, e-mailovej adresy a pod.).

c) Členstvo v DK zaniká a členská karta DK sa stáva neplatnou:

 • Ak člen DK zneužil systém a výhody DK. Členstvo člena DK zaniká dňom zistenia uvedenej skutočnosti spoločnosťou DOMOSS

 • Na základe písomnej žiadosti o zrušenie členstva člena DK a to dňom prijatia žiadosti držiteľa karty spoločnosťou DOMOSS

Člen DK, ktorého členstvo zaniklo a jeho karta sa stala neplatnou stráca nárok na výhody a práva plynúce z členstva DK.

Zánikom členstva v DOMOSS zákazník stráca právo využívať výhody vyplývajúce z členstva v DOMOSS KLUBE a právo využiť neuplatnené body. V prípade opätovného nadobudnutia členstva v DOMOSS KLUBE tento zákazník nemá nárok na žiadne výhody vyplývajúce z predchádzajúceho členstva.

1.3. Poškodenie a strata členskej karty

 1. V prípade poškodenia členskej karty držiteľ karty doručí spoločnosti Domoss poškodenú kartu a do 7 dní odo dňa doručenia mu bude vydaná nová členská karta za poplatok 2€. V tomto prípade držiteľ karty môže získať výhody neuplatnené z dôvodu poškodenej karty po podaní písomnej žiadosti .

 2. V prípade straty členskej karty držiteľ karty doručí spoločnosti DOMOSS písomne informáciu o strate karty, alebo vypíše príslušný formulár na sekretariáte DOMOSSu a do 7 dní odo dňa doručenia mu bude vydaná nová členská karta za poplatok 2€. V tomto prípade držiteľ karty nemá nárok na náhradu výhod DK za obdobie bez členskej karty. DOMOSS neručí za zneužitie karty do doručenia informácie o strate karty.

1.4. Všeobecné ustanovenia DK

V prípade, že zákazník využije iné výhody poskytované spoločnosťou DOMOSS, napr. Akciové ceny na tovar a služby, výhody Euronics klubu, poskytnutie akejkoľvek inej zľavy, nemusia byť zákazníkovi poskytnuté výhody DK. Toto ustanovenie neplatí alebo môže byť zmenené ak obchodná alebo marketingová komunikácia DOMOSS stanoví inak. Spoločnosť DOMOSS si vyhradzuje právo v prípade nutnosti modifikovať Všeobecné obchodné podmienky DK. Spoločnosť DOMOSS bude pri týchto zmenách zohľadňovať záujem členov DK. Členovia DK budú o týchto zmenách informovaní. Aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok DK a výhod pre členov DK je k dispozícii na www.domoss.sk a v sídle spoločnosti DOMOSS na vyžiadanie.

2. Karta člena DK

2.1. Členská karta

Členská karta DK je karta určená pre maloobchodných zákazníkov predajní spoločnosti DOMOSS . Aktuálny zoznam miest , kde je možné členskú kartu DK využiť je na www.domoss.sk .

Člen DK dostáva k dispozícii sadu kariet s rovnakým čiarovým kódom a 8-miestnym číslom, ktoré obsahuje 1 hlavnú kartu formátu bankovej karty a 3ks malých kariet s dierovaním. Malé karty obsahujú v jednej sérii rovnaký čiarový kód a rovnaké 8-miestne číslo. Preukazovanie sa pri operáciách s kartou je možné s hlavnou kartou ako i s jednou z malých kariet. Členská karta DK obsahuje nasledovné prvky:

1.Strana logo DOMOSS

2.strana: logo Euronics , 8-miestne číslo karty člena DK a čiarový kód karty

2.2. Výhody pre držiteľov karty DK

2.2.1. Výhody člena DK v maloobchodných predajniach spoločnosti Domoss

 1. Držiteľovi členskej karty sa pri nákupe v maloobchodnej predajni DOMOSS pripočíta obrat (celková výsledná suma s DPH) z každého nákupu na obratové konto členskej karty a to okamžite pri nákupe, alebo najneskôr do 30 dní od vystavenia konečného dokladu za tovar alebo služby. Obrat na obratovom konte členskej karty sa zvyšuje pri každom nákupe o celkovú sumu zrealizovaného nákupu.

 1. Z celkovej sumy nákupu priradí systém na konto člena DK cashback vo výške 2 % z celkovej hodnoty nákupu v zmysle týchto všeobecných podmienok klubu .

 1. Výška obratového a vernostného konta je evidovaná v informačnom systéme spoločnosti DOMOSS. Aktuálny stav obratového a vernostného konta držiteľa karty je možné zistiť pri pokladni DOMOSS po predložení karty. Tento úkon nie je viazaný na nákup tovaru alebo služieb.

 1. Pokiaľ spoločnosť Domoss poskytuje tieto výhody má držiteľ členskej karty DK nárok na nákup zvýhodnených tovarov a služieb za klubové ceny podľa stanovených podmienok. Zoznam produktov a podmienok ich nákupu je k dispozícii na predajniach DOMOSS, prípadne na webovej stránke www.domoss.sk.

 1. Držiteľ členskej karty DK má nárok na využívanie všetkých aktuálne platných výhod člena DK a výhod pre držiteľa členskej karty určených pre maloobchodných zákazníkov. DOMOSS si vyhradzuje právo zmeniť výhody pre členov DK podľa aktuálnej situácie a v prípade potreby vyňať z programu DK určité produkty alebo služby poskytované vo svojich predajniach a štúdiách. Členovia DK budú o týchto zmenách informovaní na prevádzkach spoločnosti DOMOSS a na webových stránkach www.domoss.sk.

 1. Držiteľ členskej karty DK je povinný začať čerpať získaný kredit najneskôr do 12 mesiacov od posledného nákupu . Pokiaľ neuskutoční držiteľ členskej karty DK za posledných 365 dní žiaden nákup bude nevyčerpaný kredit automaticky vynulovaný .

2.2.2. Výhody člena DK v ostatných maloobchodných predajniach siete elektropredajní Euronics

Držiteľ členskej karty DK môže na základe preukázania sa členskou kartou DK čerpať v predajniach siete Euronics SK výhody , ktoré poskytuje člen siete v danej maloobchodnej predajni .

Aktuálny zoznam predajní siete Euronics SK je na www.euronics.sk .

2.3. Nákup s členskou kartou DK

 1. Pri nákupe s členskou kartou je držiteľ karty povinný upozorniť personál predajne, že chce použiť kartu pri platení za tovar , resp. služby . Po identifikácii karty bude do informačného systému DOMOSSu zaznamenaný nárast obratu držiteľa karty na obratové i vernostné konto. Držiteľ karty má možnosť využiť niektorú z ďalších práve platných výhod DK

 1. Držiteľ karty, ktorý pri platení v predajni DOMOSS nemá k dispozícii členskú kartu a nemôže ju predložiť obsluhe, môže získať pripísanie obratu na svoje obratové konto pri podaní písomnej žiadosti na príslušnom formulári a doložení potrebných dokladov o nákupe na sekretariáte DOMOSS do 7 pracovných dní od dátumu nákupu. Výhody pre držiteľa karty nie sú v takomto prípade držiteľom karty nárokovateľné a DOMOSS si vyhradzuje právo rozhodnúť o ich priznaní držiteľovi členskej karty .

3. Informácie o spracovaní osobných údajov členov DOMOSS Klubu

3.1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, účel spracúvania

Správcom osobných údajov je spoločnosť  Domoss Technika a.s. so sídlom Bratisklavský 11/a , 91 01 Piešťany , IČO 36 228 389, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava , Oddiel Sa - Vložka číslo 10073/T (ďalej len DOMOSS ), ktorá spracúva osobné údaje na účely členstva v DOMOSS Klube za podmienok uvedených nižšie.

3.2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, právny základ a doba spracúvania

Spoločnosť DOMOSS spracúva na účely členstva v DOMOSS klube DK nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo karty člena DK a história nákupov člena.

Osobné údaje sú spracované v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov .

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou DOMOSS je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v DK .

Osobné údaje budú spracúvané počas trvania členstva v DOMOSS klube a po jeho zániku počas plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nárokov v súvislosti s kúpou tovaru v zmysle príslušných právnych predpisov.

3.3. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov nie sú ďalšie iné spoločnosti .

3.4. Práva dotknutej osoby

Ak sa člen DK ako dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom , na opravu osobných údajov , na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti DOMOSS :

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti ,

b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zodpovednej osoby alebo

c) telefonicky na čísle infolinky DOMOSS.

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Členstvo v DOMOSS KLUBE a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné.

4.2. Spoločnosť DOMOSS. si vyhradzuje právo z obchodných dôvodov alebo z dôvodov zapríčinených vyššou mocou zmeniť Všeobecné obchodné podmienky DOMOSS KLUBU, poskytované benefity a pravidlá ich získavania.

4.3. Napriek tomu, že vernostný program DOMOSS KLUB má dlhodobý charakter, spoločnosť DOMOSS. si vyhradzuje právo na jeho ukončenie. Termín ukončenia oznámi svojim zákazníkom v dostatočnom predstihu. Po tomto termíne nebudú vydávané žiadne Klubové karty DOMOSS, nebudú pripisované ani uplatňované žiadne body.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky DOMOSS KLUBU nadobúdajú platnosť 25. 05. 2018.

Kontakt na centrum DOMOSS KLUBU : klub@domoss.sk


Tieto podmienky pre držiteľa karty DK nadobúdajú platnosť 25.5.2018