ŠTATÚT SÚŤAŽE

 

Tento dokument (ďalej len „štatút“) upravuje pravidlá a podmienky súťaže Ručná Sprcha Duravit 3jet MinusFlow (ďalej aj ako „súťaž“).

 

 1. Vyhlasovateľ súťaže

Obchodné meno:

DOMOSS TECHNIKA, a.s

Miesto podnikania:

Bratislavskej 11/a, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

IČO:

36228389

Zapísaný v registri:

Obchodný register Okresného súdu Trnava

Číslo zápisu v registri:

č.10073/T

IČ DPH:

SK2020169437

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

2. Podmienky účasti

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov a je plne spôsobilá k právnym úkonom. Súťažiť môže i osoba mladšia ako 18 rokov, výhru za ňu preberá zákonný zástupca.

 

3. Trvanie súťaže

Súťaž trvá odo dňa 13. 05. 2021 do dňa 24. 05. 2024.

 

4. Pravidlá súťaže

Podmienkou pre účasť v súťaži sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil podmienky súťažnej úlohy – vyplnenie súťažného formulára, do ktorého napíše správnu odpoveď na súťažnú otázku a zdieľanie príspevku s označením DOMOSS TECHNIKA, a.s. a Duravit AG.

 

5. Výhercovia a výhry

Súťaž má piatich výhercov. Výhercovia budú vyžrebovaný spomedzi všetkých, ktorý splnia súťažnú úlohu v stanovenom termíne súťaže.

Každý výherca vyhráva 1x ručnú sprchu Duravit 3jet MinusFlow s logom DTest.

6. Odovzdanie výhier a spoločné ustanovenia

Výherca bude kontaktovaný najneskôr do 48 hod. od vyžrebovania výhercu, ktoré prebehne 27.5.2024.  Následne mu bude výhra odoslaná v najbližšom možnom termíne na ním vyplnenú adresu či inak odovzdaná podľa vzájomnej dohody.

Za správnosť adresných údajov vyplnených v Súťažnom formulári si zodpovedá každý súťažiaci sám. Výhru nie je možné vymeniť za iný tovar alebo služby. Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

 

7. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju vymáhať ani prostredníctvom súdu.

 

8. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ostatných subjektov zo súťaž

Súťaže sa nemôžu ako súťažiaci zúčastniť zamestnanci alebo členovia výkonného alebo kontrolného orgánu organizátora súťaže. Zo súťaže sú vylúčené aj osoby v príbuzenskom vzťahu so zamestnancami.

 

9. Osobitné údaje

 Súťažiaci dáva zapojením sa do súťaže súhlas na použitie svojich osobných údajov spoločnosti Domoss technika, a.s. pre kontaktovanie s marketingovými a obchodnými aktivitami. Súťažiaci môže daný súhlas kedykoľvek odvolať.

 

10. Záverečné ustanovenia

  1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť
  2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
  3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu A) tohto Článku štatútu.
  4.   Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
  5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.
  6.  Zapojením sa do súťaže a poskytnutím osobných údajov dáva súťažiaci organizátorovi súhlas, aby vo vlastnom mene spracovával osobné údaje súťažiaceho v rozsahu, v akom ich súťažiaci poskytol, pre kontaktovanie v prípade výhry a zaradenia do marketingovej databázy pre oslovovanie s aktuálnymi ponukami produktov a služieb. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje súťažiaci dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže súťažiaci kedykoľvek odvolať a to písomne na adresu sídla organizátora. Po doručení bude súťažiaci vyradený zo súťaže a evidencie. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené a v súlade s novým zákonom 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov.
  7. V prípade získania výhry dáva súťažiaci súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena a priezviska, fotografie a prípadnej video dokumentácie z odovzdávania cien a ďalších aktivít, ktoré sú spojené s touto súťažou.

 

 

V Piešťanoch dňa 10.05. 2024